Currently recruiting

Join us!

Currently recruiting


INFORMATION CLAUSE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGRECOL SP. Z O.O. z siedzibą w MESZNARY 2, 98-400 WIERUSZÓW;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są następujące: email: iod@agrecol.pl, tel. 62 78 32 000 wew. 116.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów, a za wyraźną Pani/Pana zgodą dodatkowo w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Agrecol Sp. z o.o.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

  • art. 6 ust 1 lit. b RODO w cel zawarcia i wykonywania umowy o pracę,
  • na podstawie: art. 221 § 1 k.p.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy działu kadr, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych
  osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na takie same lub podobne stanowiska pracy – do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12
  miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się
  na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych. Podanie przez Pana/Panią
  danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k.p. jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz prawidłowego realizowania wszelkich
  czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.
 10. Podanie przez Pana/Panią innych danych osobowych, niewskazanych w art. 221 § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.
  Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli
  dane takie zostaną przez Pana/Panią umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pana/Pani zgody na ich przetwarzanie,
  dokumenty te nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

Join us!

Recruitment procedure in our company


Analysis of application documents

At this stage, we analyze the received application documents in terms of the compliance of professional experience with the requirements specified in the job advertisement for a given position.

Recruitment meeting

If your application meets the requirements set out in the advertisement, we will write an e-mail or call you to arrange a meeting at our headquarters, where you will take part in a recruitment interview. The meeting may be held individually or in a group, depending on the type of position being recruited.

* due to the specificity of our recruitment processes, we only contact selected candidates

Decision

At this stage, we make a decision on the selection of a candidate and provide feedback to all persons participating in the meetings. If the admission decision is positive, we also contact the candidate to discuss the terms of employment in detail.

scroll up

Plant protection products should be used safely. Before each use, read the information provided on the label and product information. Know the hazards and follow the precautions listed on the label. Biocidal products should be used with caution. Before each use, read the label and product information. The manufacturer reserves the right to make changes to the products offered, which result from technological progress.