Aktualnie prowadzone rekrutacje

Dołącz do nas

Aktualnie prowadzone rekrutacje


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGRECOL SP. Z O.O. z siedzibą w MESZNARY 2, 98-400 WIERUSZÓW;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są następujące: email: iod@agrecol.pl, tel. 62 78 32 000 wew. 116.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów, a za wyraźną Pani/Pana zgodą dodatkowo w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Agrecol Sp. z o.o.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

  • art. 6 ust 1 lit. b RODO w cel zawarcia i wykonywania umowy o pracę,
  • na podstawie: art. 221 § 1 k.p.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy działu kadr, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych
  osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na takie same lub podobne stanowiska pracy – do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12
  miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się
  na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych. Podanie przez Pana/Panią
  danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k.p. jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz prawidłowego realizowania wszelkich
  czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.
 10. Podanie przez Pana/Panią innych danych osobowych, niewskazanych w art. 221 § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.
  Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli
  dane takie zostaną przez Pana/Panią umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pana/Pani zgody na ich przetwarzanie,
  dokumenty te nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

Dołącz do nas

Postępowanie rekrutacyjne w naszej Spółce


Analiza dokumentów aplikacyjnych

Na tym etapie analizujemy otrzymane dokumenty aplikacyjne pod kątem zgodności doświadczeń zawodowych z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o pracę na dane stanowisko.

Spotkanie rekrutacyjne

Jeśli Twoje zgłoszenie spełnia wymogi określone w ogłoszeniu napiszemy do Ciebie e-mail lub zatelefonujemy, aby umówić się na spotkanie w naszej siedzibie, gdzie weźmiesz udział w rozmowie rekrutacyjnej. Spotkanie może się odbyć indywidualnie lub w grupie, w zależności od rodzaju stanowiska, którego dotyczy rekrutacja.

*z uwagi na specyfikę naszych procesów rekrutacyjnych kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Decyzja

Na tym etapie podejmujemy decyzję o wyborze kandydata i udzielamy informacji zwrotnej wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniach. Jeśli decyzja o przyjęciu jest pozytywna, kontaktujemy się z kandydatem również po to, aby omówić szczegółowo warunki zatrudnienia.

scroll up

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w oferowanych produktach zmian, wynikających z postępu technologicznego.